Ideewinkel, stichting voor duurzame initiatieven

 

Word Vriend van de Ideewinkel, ga naar vriend worden.

 

Missie
De Ideewinkel is een lokale netwerkorganisatie van vrijwilligers. Onze missie is mee te werken aan een gezonde, leefbare omgeving voor nu en in de toekomst, waar mensen handelen met respect voor alles wat de aarde ons te bieden heeft. Ons motto is: ‘Ook in Leiden bestaat er maar één Aarde’.

Visie
De Ideewinkel wil een platform/netwerk bieden aan enthousiaste mensen en organisaties op het gebied van duurzame initiatieven en activiteiten in Leiden en omgeving. Samen bouwen wij aan ideeën en initiatieven die de lokale bewustwording over de noodzaak tot een duurzaam leven versterken, verbreden en/of versnellen. Wij informeren, inspireren, activeren en verbinden. Wij gaan de realiteit niet uit de weg en zoeken de samenhang. Daarbij laten wij ons inspireren door alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Global Goals) van de V.N., vastgesteld op 25 september 2015.

Hoe faciliteert de Ideewinkel duurzame projecten?

Uitgangspunten

 1. De Ideewinkel is een informatiepunt voor duurzame ontwikkelingen en (burger)initiatieven. De focus ligt op het verbinden en faciliteren van bestaande en nieuwe lokale duurzame initiatieven.
 2. Het Groen Ideecafé heeft naast de rol van ontmoetingsplek en inspirerend platform ook het doel om een breed publiek te informeren en voor te lichten over duurzame lokaal gestarte initiatieven.
 3. De Ideewinkel staat open voor alle duurzame initiatieven en activiteiten. Daarbij ambieert de Ideewinkel een gedegen en integere rol: een onderwerp wordt vanuit verschillende perspectieven belicht.

Wat doen wij?

 1. Ons podium het Groen Ideecafé is onze kernactiviteit. Het is dé ontmoetingsplek voor instanties en burgers met duurzame vragen, ideeën en initiatieven in Leiden en de regio. Behalve een ontmoetingsplek is het een inspirerend platform. Op verzoek en in overleg en samenwerking met initiatiefnemers worden ook wel brainstormsessies georganiseerd over hoe duurzame initiatieven te realiseren.
 2. Als hiervoor behoefte bestaat en er genoeg menskracht is organiseren wij ook andere bijeenkomsten en ontmoetingen, zoals excursies, wandelingen, workshops, lezingen, een spreekuur en conferenties.
 3. Onze berichten op de website, in de nieuwsbrief en op sociale mediakanalen zijn aansprekend informatief, inspireren, roepen op tot actie en zoeken de verbinding.
 4. Wij ondersteunen nieuwe lokale initiatieven, denken mee, adviseren, verwijzen door.
 5. Indien passend binnen de mogelijkheden van de Ideewinkel kunnen lokale duurzame initiatieven, die belangenbehartiging, het ontmoeten en netwerken nastreven, op verzoek (tijdelijk) bij de Ideewinkel worden ondergebracht.
 6. De biodiversiteitstuin Vrij Groen met haar kerstbomenasiel en het voedselbos Okkerheide zijn twee groenprojecten binnen de Ideewinkel.

Wat hebben wij al in de loop der jaren bereikt?

 1. Diverse lokale duurzame initiatieven in (regio) Leiden hebben via het Groen Ideecafé het podium gekregen: de experimentele op braakliggende gronden biodiversiteitstuinen van Vrij Groen, het kerstbomenasiel, het Repaircafé, Singelpark, het Zoete Land, Moestuin Bontekoe, de Denktank Monitoring Biodiversiteit in de Leidse Ommelanden, waaruit ook het initiatief voor mijnoeverplanten.nl is ontstaan.
 2. Het Groen Ideecafé en de Ideewinkel hebben bijgedragen aan initiatieven als de Singelpark Kweektuin, L750 en de Leidse Gesprekken, 71*071 en de brainstorm Voor&Door Leiden.
 3. Het Ideecafé heeft input gegeven aan gemeentelijk duurzaam beleid: Leiden Groener en Duurzamer (2015), Dag van de Duurzaamheid 2016, 2018, Global Goals, Jaar van het Dak en Jaar van de Tuin, en Energietransitie-initiatieven. Ook heeft het een podium geboden aan gemeentelijke verkiezingsdebatten op het gebied van Duurzaamheid.
 4. Het Groen Ideecafé werkt samen met een grote verscheidenheid aan partijen waaronder: actieve burgers, Leidse Donut Coalitie, IVN Leidse Regio, Wijkambassadeurs, Duurzaam Leiden (gemeente Leiden), de Universiteit Leiden, Filosofie van de duurzaamheid, werkgroep Ontdek Natuur in jouw Buurt.
 5. Op basis van paraplufunctie: De Ideewinkel heeft door praktische financiële, administratieve en publicitaire ondersteuning een daadwerkelijke bijdrage geleverd aan de groei van Vrij Groen, het kerstbomenasiel en Voedselbos Okkerheide. De boekenleesclub Filosofie van de duurzaamheid had een plekje in de Ideewinkel. Daarnaast heeft zij het Citizen Science natuuronderzoek gestimuleerd en er mede voor gezorgd dat het Oeverplantenproject per 01-01-2022 ondergebracht is bij Naturalis.

Activiteiten in 2023

 1. In 2022 hebben wij afscheid genomen van Ckees van Oijen als zeer gewaardeerd projectleider van het Groen Ideecafé. In 2023 gaat een nieuw team onder leiding van Marijke Langeveld en Robbert Folmer voor dit café aan de slag. De avonden worden op een nieuwe manier georganiseerd. De continuïteit van de avonden zetten we door, maar we vullen dit laagdrempeliger in, gericht op een breder publiek. Nieuw is: een jong team, de stekjes- en boekenruiltafel, pubquiz, muziek. Ook de communicatie wordt versterkt en verjongd.
 2. De ernst van de klimaat- en ecologische crisis wordt voelbaarder. Wij signaleren meer initiatieven die evenals de Ideewinkel de verbinding zoeken tussen noodzakelijke lokale duurzame transities. In de politiek wordt de roep voor een duurzaamheidcentrum groter. Daar waar het mogelijk is, sluiten wij ons bij deze initiatieven aan en/of zoeken wij hierin de samenwerking. Vernieuwing van het bestuur (conform statutaire bepalingen) kan in dit proces een belangrijke rol gaan spelen. Het uitbreiden van het Vriendennetwerk van de Ideewinkel eveneens.
 3. In 2022 heeft de Ideewinkel vanwege haar algemene duurzame doelstelling geen paraplufunctie meer aangeboden aan duurzame initiatieven, met een specifiek duurzaam doel. In 2023 willen wij – als dit past binnen de mogelijkheden van de Ideewinkel – een uitzondering maken voor lokale duurzame initiatieven die – evenals de Ideewinkel – belangenbehartiging, het ontmoeten en netwerken nastreven.
 4. De Ideewinkel biedt organisatorische ondersteuning aan de biodiversiteitstuin/het kerstbomenasiel Vrij Groen en het Voedselbos Okkerheide.
 5. In samenspraak met de projecten wordt fondswerving opgepakt.

Organisatievorm

De Ideewinkel is een stichting met een bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Voor het Groen Ideecafé en de bij de Ideewinkel aangesloten projecten zijn er projectleiders werkzaam, die de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid dragen voor hun project. Binnen het bestuur wordt een contactpersoon per project benoemd, die de communicatie tussen bestuur en project bewaakt. Alle werkzaamheden gebeuren op onbezoldigde basis.

Verwerving inkomsten

De Stichting heeft een ANBI-status, dat wil zeggen is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn aftrekbaar bij de inkomstenbelasting volgens de daartoe geldende regels. Inkomsten worden geworven via fondsen, de (lokale) overheid, schenkingen, bijdragen van Vrienden van de Ideewinkel, deelnemers/bezoekers, partners bij projecten en evenementen, en alle overige wettelijke toegestane middelen.

Alle binnen de Ideewinkel ondergebrachte activiteiten en projecten dragen hun eigen financiële verantwoordelijkheid, en kunnen gebruik maken van de ondersteunende faciliteiten van de Ideewinkel. Hiervoor worden de algemene kosten van de Ideewinkel volgens een bepaalde verdeelsleutel en/of via fondsaanvragen ten behoeve van een project doorberekend naar deze activiteiten/projecten. De projecten beschikken over een eigen bestemmingsreserve.

Verantwoording bestedingen

De penningmeester beheert, met behulp van de secretaris,  de financiën. Een kascommissie beoordeelt de juistheid hiervan. Deze doet hiervan verslag aan het bestuur. De Ideewinkel publiceert haar jaarlijkse activiteiten en het goedgekeurde financiële jaarverslag op de website.

Kernactiviteit en projecten van de Ideewinkel in 2023

 1. Het Groen Ideecafé

Het Groen Ideecafé wordt iedere 3e maandag van de maand georganiseerd door een enthousiast team dat zich vrijwillig inzet. Het is dé ontmoetingsplek voor mensen met vragen, groene, duurzame ideeën en initiatieven in Leiden e.o. Behalve een ontmoetingsplek is het Ideecafé een inspirerend platform. Met deze avonden willen we bijdragen aan het verbinden en activeren van groene en duurzame initiatieven. Dit doen we door mensen te informeren over verschillende onderwerpen en hen concrete tips en info te geven over hoe ze er zelf mee aan de slag kunnen. De Groen Ideecafés zijn ook een belangrijke netwerkplek, waar Leidenaren elkaar kunnen ontmoeten. De avonden zijn dus informerend, inspirerend en gezellig.

Onderwerpen die voor 2023 op het programma staan:

 • Klimaatpsychologie
 • Water in Leiden
 • Buurtgroen
 • Zelfgemaakt in Leiden
 • Stadsecologie
 • Greenwashing en lobbying
 • Leidse Voedselraad.

Op verzoek en in overleg en samenwerking met initiatiefnemers worden ook wel brainstormsessies georganiseerd over hoe duurzame initiatieven te realiseren.

Waar:                                 Scheltema, Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden  
Wanneer:           Elke derde maandagavond van de maand (op onvoorziene omstandigheden en vakanties na)
Tijd:                                                   20.00 – 22.00 uur

Om een leuk programma te kunnen samenstellen wordt een vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 5 à 10 bij deelname aan een avond) erg gewaardeerd. Dat kan op de avond zelf, of door overmaken op het rekeningnummer van Stichting Ideewinkel, NL66TRIO0212327097, onder vermelding van “donatie Groen Ideecafé”.

 1. Vrij Groen

Vrij Groen is een gezamenlijke tuin waarin zo duurzaam mogelijk biologisch getuinierd wordt. Voor en door vrijwilligers. We hebben veel bloemen, een moestuin en een kerstbomenasiel, dat alweer meer dan tien jaar bestaat. In januari kunnen kerstbomen met kluit gebracht worden (alleen op afspraak), we verzorgen ze tot ze in december weer opgehaald worden voor een volgende kerst.

“Samen buiten werken en genieten van wat er groeit en bloeit, duurzaamheid, biologisch, biodiversiteit en een goede sfeer waarin iedereen zich thuis kan voelen, vinden wij belangrijk.

Voor volgend jaar kijken we uit naar de materialen die we kunnen aanschaffen met steun van de provincie Zuid-Holland. Hiermee zetten we een volgende stap in het veilig en duurzaam werken bij Vrij Groen. Ook gaan we ons weer inzetten om met een kerstbomenkijkdag in de zomer mensen te betrekken bij Vrij Groen en natuurlijk steken we onze handen weer gezamenlijk uit de mouwen tijdens NLdoet en de Natuurwerkdag.

Vrij Groen  ligt  bij kunstweide Ommenabij, Ommedijkseweg 30 in Leiden. De tuin is het hele jaar open op woensdag- en zaterdagmiddagen.

 1. Voedselbos Okkerheide

Aan de rand van de Merenwijk in Leiden groeit sinds 2017 een weelderig voedselbos. We verbouwen hier samen groenten, fruit en noten door met het land mee te bewegen. Zo zorgen we voor meer biodiversiteit en verbinding in onze wijk. De gemeente Leiden heeft op 26 januari 2023 een convenant getekend voor onbepaalde tijd. Dit nieuwe convenant vervangt het oude dat een beperkte geldigheidsduur had. Dit geeft Okkerheide dus voldoende duurzaamheid.

Komend jaar gaan we door met de Jonge Voedselboswachter Club. Natuurlijk ook met de maandelijkse Werk en Oogst Ochtenden! We zullen rondleidingen geven en schoolklassen ontvangen. Verder zijn er tijdens de brainstorm met jong en oud plannen gemaakt om andere voedselbossen te bezoeken, het voedselbos verder digitaal in kaart brengen, een fietsenrek en schapenhek plaatsen. Ook willen we een overeenkomst met de gemeente afsluiten voor de lange termijn, zodat we het voedselbos kunnen doorgeven aan volgende generaties en de bomen ook oud kunnen worden. Hiervoor zijn we aangesloten bij het Platform Leidse Parken.

Jouw idee

 • Heb je een verrassend idee?
 • Wilt je een project opzetten wat te maken heeft met duurzaamheid, bv met voeding, energie, of biodiversiteit? Met groen, of welke kleur je ook maar aanstaat?
 • Hebt je hulp nodig bij het realiseren van jouw idee, wilt je weten welke mogelijkheden er zijn op het gebied van het verkrijgen van subsidies bij instanties?

Laat het ons weten. Wij kunnen je in contact brengen met deskundigen, zodat je samen met anderen je idee kunt uitwerken en een project kunt opstarten. Dat kan gebeuren tijdens het Groene IDeeCafé of tijdens een persoonlijk gesprek. Mail ons; info@ideewinkel.nl!

 

Regeling (melding) ongewenst gedrag

Het doel van deze regeling is het waarborgen van een open en veilige sfeer bij al onze activiteiten en projecten in onze stichting. De regeling stelt regels waaraan allen zich houden die op en bij onze activiteiten zijn betrokken. Het is het instrument dat personen beschermt, die te maken hebben met ongewenst gedrag en daarover een klacht willen indienen. Wederzijds respect, respect voor andere culturen en openheid behoren tot de omgangsvormen van de Ideewinkel. Zie het volledige document: Regeling (melding) ongewenst gedrag Ideewinkel.

De start van de Ideewinkel

Hier enkele interessante documenten:

Het oprichtings document van de Ideewinkel in 2004,

Het jaarverslag van de IDeeWinkel 2005-2007.

2022 Jaarverslag en jaarrekening

Download:
2022 Jaarverslag

Jaarplan 2023 Stichting Ideewinkel

Download:
2023 Jaarplan

2021 financieel jaarverslag

Download:
2021 financieel jaarverslag

Download:
2022 Jaarplan

Financieel Jaarverslag Ideewinkel 2020

Download:
Jaarverslag 2020

Ideewinkel Excursie “Vrij-Creatief-Duurzaam” Amsterdam Noord op 30 Juni

IN MEMORIAM: Bessie Schadee, voorzitter Ideewinkel van 2005 tot 2012

Buurttuinendag in de Merenwijk – 20 juni 2021

Je huis verduurzamen: waar begin je?

20 – 21 juni: doe mee met de Open Buurttuinendagen van Groen Dichterbij Leiden

Lees alle nieuwsberichten