Ideewinkel, stichting voor duurzame initiatieven

 

Word Vriend van de Ideewinkel, ga naar vriend worden.

 

Missie
De Ideewinkel is een lokale netwerkorganisatie van vrijwilligers. Onze missie is mee te werken aan een gezonde, leefbare omgeving voor nu en in de toekomst, waar mensen handelen met respect voor alles wat de aarde ons te bieden heeft. Ons motto is: ‘Ook in Leiden bestaat er maar één Aarde’.

Visie
De Ideewinkel wil een platform/netwerk bieden aan enthousiaste mensen en organisaties op het gebied van duurzame initiatieven en activiteiten in Leiden en omgeving. Samen bouwen wij aan ideeën en initiatieven die de lokale bewustwording over de noodzaak tot een duurzaam leven versterken, verbreden en/of versnellen. Wij informeren, inspireren, activeren en verbinden. Wij gaan de realiteit niet uit de weg en zoeken de samenhang. Daarbij laten wij ons inspireren door alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Global Goals) van de V.N., vastgesteld op 25 september 2015.

Hoe faciliteert de Ideewinkel duurzame projecten?

Uitgangspunten

 1. De Ideewinkel is niet het informatiepunt voor duurzame ontwikkelingen en (burger)initiatieven, maar wel een van de. De focus ligt op het verbinden en faciliteren van bestaande en nieuwe lokale duurzame initiatieven.
 2. Het Groene Ideecafé heeft naast de rol van ontmoetingsplek en inspirerend platform ook het doel om een breed publiek te informeren en voor te lichten over duurzame lokaal gestarte initiatieven.
 3. De Ideewinkel staat open voor alle duurzame initiatieven en activiteiten. Daarbij ambieert de Ideewinkel een gedegen en integere rol: een onderwerp wordt vanuit verschillende perspectieven belicht.

Wat doen wij?

 1. Ons podium het Groene Ideecafé is onze kernactiviteit. Het is dé ontmoetingsplek voor instanties en burgers met duurzame vragen, ideeën en initiatieven in Leiden en de regio. Behalve een ontmoetingsplek is het een inspirerend platform. De werkgroep Groene Ideecafé bereidt de bijeenkomsten voor. Maandelijks wordt er een avondbijeenkomst met presentatie(s), een documentaire of film met aansluitend debat, brainstorm of discussie georganiseerd. Op verzoek en in overleg en samenwerking met initiatiefnemers worden ook wel brainstormsessies georganiseerd over hoe duurzame initiatieven te realiseren.
 2. Als hiervoor behoefte bestaat en er genoeg menskracht is organiseren wij ook andere bijeenkomsten en ontmoetingen, zoals excursies, wandelingen, workshops, lezingen, een spreekuur en conferenties.
 3. Onze berichten op de website, in de nieuwsbrief en op sociale mediakanalen zijn aansprekend informatief, inspireren, roepen op tot actie en zoeken de verbinding.
 4. Wij ondersteunen nieuwe initiatieven, denken mee, adviseren, verwijzen door. (Wij bieden vanaf 2022 geen paraplufunctie meer aan). Bestaande projecten kunnen blijven. In 2022 zijn dit Vrij Groen met haar kerstbomenasiel en het voedselbos Okkerheide.

Wat hebben wij al in de loop der jaren bereikt?

 1. Diverse lokale duurzame initiatieven in (regio) Leiden hebben via het Groene Ideecafé het podium gekregen: de experimentele op braakliggende gronden biodiversiteitstuinen van Vrij Groen, het kerstbomenasiel, het Repaircafé, Singelpark, het Zoete Land, Moestuin Bontekoe, de Denktank Monitoring Biodiversiteit in de Leidse Ommelanden, waaruit ook het initiatief voor mijnoeverplanten.nl is ontstaan.
 2. Het Ideecafé en de Ideewinkel hebben bijgedragen aan initiatieven als de Singelpark Kweektuin, L750 en de Leidse Gesprekken, 71*071 en de brainstorm Voor&Door Leiden.
 3. Het Ideecafé heeft input gegeven aan gemeentelijk duurzaam beleid: Leiden Groener en Duurzamer (2015), Dag van de Duurzaamheid 2016, 2018, Global Goals, Jaar van het Dak en Jaar van de Tuin, en Energietransitie-initiatieven. Ook heeft het een podium geboden aan gemeentelijke verkiezingsdebatten op het gebied van Duurzaamheid.
 4. Het Ideecafé werkt samen met een grote verscheidenheid aan partijen waaronder: actieve burgers, Leidse Donut Coalitie, IVN Leidse Regio, Wijkambassadeurs, Duurzaam Leiden (gemeente Leiden), de Universiteit Leiden, Filosofie van de duurzaamheid, werkgroep Ontdek Natuur in jouw Buurt.
 5. Op basis van paraplufunctie: De Ideewinkel heeft door praktische financiële, administratieve en publicitaire ondersteuning een daadwerkelijke bijdrage geleverd aan de groei van Vrij Groen, het kerstbomenasiel en Voedselbos Okkerheide. De boekenleesclub Filosofie van de duurzaamheid had een plekje in de Ideewinkel. Daarnaast heeft zij het Citizen Science natuuronderzoek gestimuleerd en er mede voor gezorgd dat het Oeverplantenproject per 01-01-2022 ondergebracht is bij Naturalis.

Activiteiten in 2022

 1. In 2021 heeft de Ideewinkel via strategiesessies haar doelstelling en positie binnen de duurzame gemeenschap in Leiden geëvalueerd. De belangrijkste conclusie was dat de Ideewinkel door haar algemene duurzaamheidsdoelstelling een unieke positie in (regio) Leiden inneemt, maar dat én het zijn van een platform/netwerk én het bieden van onderdak aan startende projecten het lastig is om de focus te houden. Daarom heeft zij besloten de paraplufunctie met ingang van 1 januari 2022 los te laten. Bestaande projecten kunnen in de Ideewinkel blijven. Zie ook het kopje “Wat doen wij?”.
 2. Op de strategiesessies kwam ook naar voren dat de Ideewinkel nog te weinig bekend is bij het bredere publiek in Leiden. Meer publiciteit roept ook meer animo tot duurzaam gedrag op. Er wordt hiervoor een wervings/PR-plan opgesteld. Bekeken wordt of hiervoor fondsen voor worden aangeschreven.
 3. Het Ideecafé is onze kernactiviteit. De werkgroep moet hiervoor uitgebreid worden, wil het op volle kracht kunnen functioneren. Op basis van een enquête en een heldere profilering worden als onderdeel van het wervings/PR-plan nieuwe vrijwilligers geworven. Aspecten als “Is het werk te behappen als vrijwilliger en wat levert het mij op” worden in deze werving meegenomen.
 4. Ook werving van een volledig bestuur (conform statutaire bepalingen) is een onderwerp dat in het wervings/PR-plan wordt meegenomen.
 5. In de tussentijd worden oog en oor open gehouden om partnerschappen aan te gaan, waardoor er samenwerking op inzet van menskracht kan plaatsvinden.
 6. Onze groene projecten werken gestadig verder aan hun groei.
 7. Doordat de algemene kosten van de Ideewinkel (m.n. op het gebied van ICT en bank) niet meer volledig gedekt kunnen worden uit bijdragen van ondergebrachte organisaties wordt fondswerving en het bouwen aan een Vriendennetwerk via Vrienden van de Ideewinkel uitgebouwd.

Organisatievorm

De Ideewinkel is een stichting met een bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Voor het Ideecafé en de bij de Ideewinkel aangesloten projecten zijn er projectleiders werkzaam, die wat betreft de inhoudelijke programmering aan de bestuursvergadering kunnen deelnemen. Alle werkzaamheden gebeuren op onbezoldigde basis.

Verwerving inkomsten

De Stichting heeft een ANBI-status, dat wil zeggen is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn aftrekbaar bij de inkomstenbelasting volgens de daartoe geldende regels. De Ideewinkel werft financiële bijdragen van fondsen, de (lokale) overheid, schenkingen, bijdragen van deelnemers/bezoekers, partners bij projecten en evenementen en alle overige wettelijke toegestane middelen. Daarnaast dragen de bij de Ideewinkel aangesloten projecten bij in de beheerkosten van de Ideewinkel door een jaarlijks vast te stellen procentuele bijdrage van de omzet.

Verantwoording bestedingen

De penningmeester beheert, zo nodig met behulp van de medewerker boekhouding,  de financiën. Een kascommissie beoordeelt de juistheid hiervan. Deze doet hiervan verslag aan het bestuur. De Ideewinkel publiceert haar jaarlijkse activiteiten en het goedgekeurde financiële jaarverslag op de website.

Kernactiviteit en projecten van de Ideewinkel in 2022

 1. Het Groene Ideecafé (https://www.ideewinkel.nl/ideecafe/)

In 2022 is het Groene Ideecafé gestart in februari met een verkiezingsdebat ‘Maakt Leiden van duurzaamheid de makkelijke keuze?’, waaraan alle Leidse politieke partijen deelnamen. Daarna zijn de uitgestelde Ideecafés van november en december 2021 alsnog georganiseerd; in maart ‘“Back to the Future” – Gezocht: goede voorouders in Leiden’, en in 25 april ‘De toekomst van het Energielandschap in de Leidse Ommelanden’. In 2022 zullen nog 2 bijeenkomsten over de Energietransitie georganiseerd worden (met hulp van de Subsidie Lokale Energie-Initiatieven Leiden en de Goed-wijkambassadeurs). Daarnaast is er  ruimte voor onderwerpen zoals Regeneratieve, natuur-inlcusieve landbouw en korte voedselketens in de Leidse ommelandenen de invoering van Omgevingswet. De werkgroep Groene Ideecafé streeft ernaar het draagvlak voor de organisatie te verbreden en ook meer vrijwillige bijdragen onder deelnemers te werven

Waar: Scheltema, Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden  
Wanneer: Elke derde maandagavond van de maand (op onvoorziene omstandigheden en vakanties na)
Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Toegang: Gratis; een vrijwillige bijdrage van bijvoorbeeld € 5,00 of € 10 is welkom.

 1. Vrij Groen (https://www.ideewinkel.nl/vrij-groen/)

Vrij Groen is een duurzame inspiratietuin met bloemen, een moestuin, creatief zoeken naar en gebruiken van oud en herbruikbaar materiaal en een kerstbomenasiel bij kunstweide Ommenabij, Ommedijkseweg 30 in Leiden. De tuin is het hele jaar open voor bezoekers op woensdag- en zaterdagmiddagen.

In 2022 is de blik naar buiten gericht: er zijn 160 inschrijvingen voor onze nieuwsbrief waardoor we mensen in de zomer uit kunnen nodigen voor een leuke ‘hoe gaat het met je kerstboom’ dag en andere activiteiten. Om een meer diverse groep mensen te kunnen bereiken maken we de website tweetalig. Vrij Groen doet weer mee met Nl doet en de Natuurwerkdag en in de zomermaanden worden er picknicks georganiseerd.

 1. Voedselbos Okkerheide (https://okkerheide.nl/)

Aan de rand van de Merenwijk in Leiden groeit sinds 2017 een weelderig voedselbos. Een voedselbos is een door mensen ontworpen bos vol met vaste eetbare planten, struiken en bomen, dat zich kan ontwikkelen volgens de ecologische principes van een natuurlijk bos. Voor, door en met wijkgenoten. Deelnemers verbouwen hier samen gewassen door mee te bewegen met de kracht van de natuur. Dat kost minimale energie en levert een rijke natuur en oogst op voor de wijk!

We proberen onze verworvenheden vast te houden. We gaan komend jaar door met de werk- en oogstochtenden en met de jonge boswachtersclub.

Vier activiteiten uit het (gesubsidieerde) project ‘Van Verbeelding naar Verbinding’, die gepland stonden voor 2021 maar toen niet door konden gaan, zullen we alsnog oppakken in de eerste helft van 2022:

 • ‘Blik op Buiten’: ontwikkeling van vrijwilligers (bijv. door excursie naar ander voedselbos);
 • ‘Samen op Pad’: gerichte activiteiten voor nieuwe groepen (in samenwerking met BUZZ/het buurthuis);
 • ‘Werk met Scholieren’:
 • buitenles voor leerlingen van het Vlietlandcollege,
 • begeleiden werkstuk(ken) voor leerlingen Stedelijk Gymnasium.

Daarnaast zullen we aan de Wijkvereniging een bijdrage in de kosten vragen, met name voor nieuw plantgoed en gereedschap.

Jouw idee

 • Heb je een verrassend idee?
 • Wilt je een project opzetten wat te maken heeft met duurzaamheid, bv met voeding, energie, of biodiversiteit? Met groen, of welke kleur je ook maar aanstaat?
 • Hebt je hulp nodig bij het realiseren van jouw idee, wilt je weten welke mogelijkheden er zijn op het gebied van het verkrijgen van subsidies bij instanties?

Laat het ons weten. Wij kunnen je in contact brengen met deskundigen, zodat je samen met anderen je idee kunt uitwerken en een project kunt opstarten. Dat kan gebeuren tijdens het Groene IDeeCafé of tijdens een persoonlijk gesprek. Mail ons; info@ideewinkel.nl!

 

Regeling (melding) ongewenst gedrag

Het doel van deze regeling is het waarborgen van een open en veilige sfeer bij al onze activiteiten en projecten in onze stichting. De regeling stelt regels waaraan allen zich houden die op en bij onze activiteiten zijn betrokken. Het is het instrument dat personen beschermt, die te maken hebben met ongewenst gedrag en daarover een klacht willen indienen. Wederzijds respect, respect voor andere culturen en openheid behoren tot de omgangsvormen van de Ideewinkel. Zie het volledige document: Regeling (melding) ongewenst gedrag Ideewinkel.

De start van de Ideewinkel

Hier enkele interessante documenten:

Het oprichtings document van de Ideewinkel in 2004,

Het jaarverslag van de IDeeWinkel 2005-2007.

2021 financieel jaarverslag

Download:
2021 financieel jaarverslag

Download:
Jaarplan 2022

2021 jaarplan Ideewinkel

Download:
2021 jaarplan

Financieel Jaarverslag Ideewinkel 2020

Download:
Jaarverslag 2020

IN MEMORIAM: Bessie Schadee, voorzitter Ideewinkel van 2005 tot 2012

Buurttuinendag in de Merenwijk – 20 juni 2021

Je huis verduurzamen: waar begin je?

20 – 21 juni: doe mee met de Open Buurttuinendagen van Groen Dichterbij Leiden

Bericht van de voorzitter; Ideewinkel en Corona virus

Lees alle nieuwsberichten