Platform Leidse Parken vindt onderdak bij de Ideewinkel

Foto ideewinkel

Het Platform Leidse Parken heeft zich in mei 2022 voor het eerst gemeld in een brief aan de formateur van het nieuwe college van B&W van Leiden. Na enkele bijeenkomsten van de initiatiefnemers heeft het platform zich vervolgens in een brief van 5 september ’22 gepresenteerd aan wethouder North. Onder leiding van een ‘voorbereidingsgroep’ hebben vervolgens enkele bijeenkomsten van de verzamelde parken plaats gevonden en is overlegd met vertegenwoordigers van de gemeente.
Gelet op de tot nu toe opgedane ervaring en het vooruitzicht dat de PLP een structurele rol zal krijgen bij de voorbereiding van het Investeringsprogramma Parken van de gemeente Leiden achten we de tijd rijp om toe te gaan werken naar de oprichting van een meer gestructureerde vorm van het Platform Leidse Parken. Zodoende kunnen we ons dan presenteren als een overlegpartner met de gemeente en wordt de continuïteit van de samenwerking tussen de parken gewaarborgd. Als tussenstap naar die mogelijke structuur (want daar gaat nog een evaluatie aan vooraf) gaan we een samenwerking aan met de Leidse Ideewinkel.

Doelstellingen van het Platform Leidse Parken
• We zijn een platform van en voor vertegenwoordigers/belangenbehartigers van de ca. veertig Leidse parken. Onze focus ligt op de parken zoals gedefinieerd door de gemeente (in het Investeringsprogramma Parken) maar we sluiten vertegenwoordigers van andere belangrijke groene gebieden (zoals bosplantsoenen en voedselbossen) niet uit van ons platform.
• Wij richten ons niet zozeer op de individuele parken, maar wij stellen ons ten doel de gezamenlijke belangen van de Leidse parken te behartigen en de (veranderende) kwaliteit van de parken goed in beeld te brengen en te waarborgen.
• Dat doen we in samenwerking met bij de parken betrokken instanties zoals de wijkverenigingen.
• We verzamelen kennis en informatie over alle aspecten van parken en wisselen die informatie uit.
• We willen graag invloed uitoefenen op: de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid ten aanzien van de parken; op het behouden en vergroten van de biodiversiteit van die parken; op de voorbereiding en uitvoering van de beheer-en inrichtingsplannen van de parken; op het beheer en onderhoud van de parken; en op de wijze van participatie van de burgers bij deze aspecten.

Rol van het PLP bij de voorbereiden en uitvoeren van het gemeentelijk beleid
Het ziet ernaar uit dat het PLP een rol krijgt in de voorbereiding van het Investeringsprogramma Parken van de gemeente Leiden. Bovendien is de bedoeling dat belangenbehartigers van de parken een rol krijgen bij het opzetten van beheerplannen bij renovaties van parken en bij de uitvoering van gezamenlijke beheeracties.

Beoogde organisatiestructuur
Het platform heeft thans nog een informele organisatievorm, maar in het najaar van 2023/ begin 2024 zal worden onderzocht of kan worden overgestapt naar een formelere doch niet bureaucratische organisatie. Die zou dan kunnen bestaan uit een bestuur en enkele werkgroepen.
Het PLP zal van 1 juni 2023 tot 1 juni 2024  een samenwerkingsverband aangaan met de Ideewinkel. Dat zal inhouden dat op de website van de Ideewinkel ruimte zal worden geboden voor een pagina voor het PLP en dat in die beginfase het financiële beheer door de Ideewinkel zal worden gedaan.

Zie https://www.ideewinkel.nl/platform-leidse-parken/