Activiteiten in 2020

 1. Ook in 2020 zijn de Global Goals een belangrijke inspiratiebron voor de Ideewinkel. De gemeente Leiden heeft in 2019 zich als stad met deze doelstellingen verbonden. Op ons Ideecafé wordt ruim aandacht gegeven aan allerlei initiatieven op dit terrein. Het zoeken van samenhang en lokale verbinding vormt de leidraad hierin. Het nieuw leven inblazen van Vrienden voor de Ideewinkel kan hierin versterkend werken. Ook de mogelijkheid als kenniscentrum (publicatie op de website van de Ideewinkel van een overzicht van lokale en relevante landelijke duurzame initiatieven en/of organisatie) wordt onderzocht.
 2. Lokale initiatiefnemers kunnen bij de Ideewinkel aankloppen voor advies en ondersteuning in het zoeken naar medestanders. Dit kan via het Groene Ideecafé of via een oproep in de Nieuwsbrief van de Ideewinkel. Projectleiders die op vrijwillige basis bij de Ideewinkel werken, kunnen desgewenst als ZZP-er of via een ambassadeurschap deze initiatiefnemers begeleiden bij het realiseren van het nieuwe initiatief.
 3. Desgevraagd kan een initiatiefnemer een verzoek doen om een kleinschalig project onder te brengen in de Ideewinkel. De initiatiefnemer kan op deze manier gebruik maken van de Ideewinkel als rechtspersoon om alle formele en financiële zaken als subsidieaanvragen en -verantwoording, aansprakelijkheidsverzekering, en het doen van de boekhouding te regelen. Verder krijgt het project op onze website een projectpagina. Hierdoor heeft de initiatiefnemer de kans om zich te focussen op de inhoudelijke vormgeving van het project. De inhoudelijke verantwoording en het budgetbeheer blijft bij de initiatiefnemer, projectleider. In de projectbegroting wordt rekening gehouden met een afgesproken doorberekening van de kostenplaats algemeen van de Ideewinkel. Voor 2020 geldt als minimum bedrag € 100,00.
 4. Deelname aan (lokale) bijeenkomsten op het gebied van duurzaamheid.
 5. Evaluatie/bezinning op toekomstbestendigheid van de Ideewinkel.
 6. Publiciteit voor en namens de Ideewinkel vergroten.

Organisatievorm

De Ideewinkel is een stichting met een bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Voor het Ideecafé en de bij de Ideewinkel aangesloten projecten zijn er projectleiders werkzaam, die wat betreft de inhoudelijke programmering  aan de bestuursvergadering kunnen deelnemen. Alle werkzaamheden gebeuren op vrijwillige basis.

Verwerving inkomsten

De Stichting heeft een ANBI-status, dat wil zeggen is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn aftrekbaar bij de inkomstenbelasting volgens de daartoe geldende regels. De Ideewinkel werft financiële bijdragen van fondsen, de overheid, schenkingen, bijdragen van deelnemers/bezoekers, partners bij projecten en evenementen en alle overige wettelijke toegestane middelen. Daarnaast dragen de bij de Ideewinkel aangesloten projecten bij in de beheerskosten van de Ideewinkel door een jaarlijks vast te stellen procentuele bijdrage van de omzet.

Verantwoording bestedingen

De penningmeester beheert de financiën. Een kascommissie beoordeelt de juistheid hiervan. Deze doet hiervan verslag aan het bestuur. De Ideewinkel publiceert haar jaarlijkse activiteiten en het goedgekeurde financiële jaarverslag op de website.

Kernactiviteit en projecten van de Ideewinkel in 2020

 1. Het Groene Ideecafé

Het Groene Ideecafé is een kernactiviteit van de Ideewinkel. Het is dé ontmoetingsplek voor instanties en burgers met duurzame vragen, ideeën en initiatieven in Leiden en de regio. Behalve een ontmoetingsplek is het een inspirerend platform. De werkgroep van het Groene Ideecafé bereidt de bijeenkomsten voor. Maandelijks wordt er een presentatie, een documentaire of film met aansluitend discussieavond georganiseerd. Op verzoek en in overleg en samenwerking met initiatiefnemers worden tevens brainstormsessies georganiseerd over hoe duurzame initiatieven te realiseren. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod zijn gekomen: Leiden Global Goals Stad, de Regionale energietransitie, Klimaatcrisis en wat Leidenaren zelf kunnen doen, Plastic in de Leidse Grachten als City Science project,  Groene daken, Bijensterfte, Buurtmoestuinen.

Waar: Scheltema, Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden
Wanneer: De derde maandagavond van de maand
Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Toegang: Gratis, een gift in de pet is welkom

 1. Vrij Groen (www.vrijgroen.info)

De biodiversiteitstuin Vrij Groen is bij Kunstweide Ommenabij, Ommedijkseweg 30 in Leiden.   Tuiniers en bezoekers kunnen zien, proeven, ruiken en meemaken wat je kunt doen met eetbaar en natuurvriendelijk groen in de stad en gebruik van oud en herbruikbaar materiaal op de tuin. Een bekende activiteit van VrijGroen is het Kerstbomenasiel. Het project is voortgekomen uit een bijeenkomst van het Groen Ideecafé.

 1. Ontdek natuur in jouw buurt (www.ontdeknatuurleiden.nl)

De werkgroep is een samenwerking van IVN, KNNV en Naturalis en brengt vrijwilligers en wetenschappers bij elkaar om deelname aan natuuronderzoek met ‘Citizen Science’ te stimuleren en te ondersteunen in de Leidse regio. De meest voorkomende activiteiten van de werkgroep zijn workshops, binnen of in het veld, betreffende het monitoren van biodiversiteit. Het verzamelen van gegevens over het effect van groene duurzame initiatieven op biodiversiteit heeft een maatschappelijk belang.

 1. Filosofie van de duurzaamheid

‘Filosofie van de duurzaamheid’ is een project van de Ideewinkel. De deelnemers bespreken aan de hand van (filosofische) boeken de verschillende facetten van het begrip duurzaamheid en natuur. Filosofie van de duurzaamheid bestaat sinds 2015. De huidige groep met ca. 8 deelnemers is gedeeltelijk voortgekomen uit de twee groepen. Deze groep bestaat al enige jaren. De groep komt om de zes weken bijeen. Als er genoeg interesse is kan er een nieuwe groep gevormd worden. Deelnemers betalen zelf hun boeken en de bijeenkomsten zijn bij deelnemers thuis. Er zijn geen betaalde krachten. Voor het publiceren van informatie over het project op de website van de Ideewinkel betalen de deelnemers indien mogelijk €15 per persoon per jaar aan de stichting Ideewinkel.

Heb je interesse om deel te nemen, stuur dan een mail naar info@ideewinkel.nl o.v.v. deelname Filosofie van de duurzaamheid.

 1. Voedselbos Okkerheide (https://okkerheide.nl/)

Aan de rand van de Merenwijk in Leiden groeit sinds 2017 een weelderig voedselbos. Een voedselbos is een door mensen ontworpen bos vol met vaste eetbare planten, struiken en bomen, dat zich kan ontwikkelen volgens de ecologische principes van een natuurlijk bos. Voor, door en met wijkgenoten. We verbouwen hier samen gewassen door mee te bewegen met de kracht van de natuur. Dat kost minimale energie en levert een rijke natuur en oogst op voor de wijk!