Activiteiten in 2021

 1. In 2020 is in Leiden de breed gedragen netwerk ‘Leidse Donut Coalitie’ opgericht waar ook de Ideewinkel, via het Groene Ideecafé, initiatiefnemer in was. In december 2020 werd daartoe het gezamenlijke initiatief Stadshap 2021 op het Groene Ideecafé geïntroduceerd. Doel van de Leidse Donut Coalitie is om het gedachtengoed van de Donut Economie te vertalen naar Leiden. In 2021 en 2022 zal deze ontwikkeling zich uitkristalliseren.  Ook blijven de Global Goals een belangrijke inspiratiebron voor de Ideewinkel. De Ideewinkel wil graag hierin meedenken en faciliteren. Hiertoe zullen er gesprekken gevoerd gaan worden met de betrokken partners en met de gemeente Leiden. Het zoeken van samenhang en productieve lokale verbinding op het gebied van duurzaamheid vormt hierbij het hoofdmotief waarbij de Ideewinkel steeds haar eigen rol en positie binnen de lokale duurzaamheid kritisch onder de loep zal houden.
 2. Verdere uitbouw van de Vrienden voor de Ideewinkel en – indien dit weer toegestaan is – het houden van een gezamenlijk activiteit voor Vrienden en vrijwilligers.
 3. In 2020 heeft de Ideewinkel een start gemaakt met de versterking van de functie van een digitaal informatiecentrum door middel van een publicatie van een overzicht van lokale en relevante landelijke duurzame initiatieven en/of organisaties op de website van de Ideewinkel. Ook zijn alle verslagen van de Ideecafé-avonden gepubliceerd, hetgeen een interessante bloemlezing geeft van alle reeds ondernomen duurzame lokale ontwikkelingen. In 2021 zetten wij dit door en geven wij via onze nieuwsberichten op de website en in onze nieuwsbrieven relevante tips en oproepen ten aanzien van een duurzaam initiatief en/of levenstijl. Onze Ideecafé-avonden blijven een belangrijke inspiratiebron voor alle burgers in Leiden e.o., met als doel verbinding te brengen tussen de lokale politiek , (wetenschappelijke) duurzame lokale ontwikkelingen en de burger. Daarnaast om hulp en bekendheid te bieden bij een duurzaam initiatief . Zo hopen wij een aanzet  te geven tot een duurzame levensstijl bij een groeiend aantal Leidse burgers.
 4. De Ideewinkel is er voor de bij haar ondergebrachte projecten. Zij biedt inhoudelijke, publicitaire en financieel administratie ondersteuning.  In 2020 zijn er financiële uitgangspunten vastgesteld. In 2021 wil de Ideewinkel onderzoeken in hoeverre de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine fondsenwervende organisaties als sturingselementen ingezet kunnen worden bij de verwezenlijking  van haar doelstellingen. Fonds 1818 en het H.L. Drucker Fonds hebben geld beschikbaar gesteld voor het projectplan Okkerheide 2021, Van Verbeelding naar Verbinding . De Ideewinkel is trots op het enthousiasme waarmee dit project vorm gegeven wordt en zal dit project (financieel) administratief en publicitair ondersteunen (zie verder kopje project Okkerheide).
 5. Ook in 2021 staat de Ideewinkel open voor nieuwe lokale initiatieven. Initiatiefnemers kunnen bij de Ideewinkel aankloppen voor advies en ondersteuning bij het zoeken naar medestanders. Dit kan via het Groene Ideecafé of via een oproep in de Nieuwsbrief van de Ideewinkel. Projectleiders die op onbezoldigde basis bij de Ideewinkel werken, kunnen desgewenst als ZZP’er of via een ambassadeurschap deze initiatiefnemers begeleiden bij het realiseren van het nieuwe initiatief.
 6. Desgewenst kan een initiatiefnemer een verzoek doen om een kleinschalig project onder te brengen in de Ideewinkel. De initiatiefnemer kan op deze manier gebruik maken van de Ideewinkel als rechtspersoon om alle formele en financiële zaken als subsidieaanvragen en -verantwoordingen het doen van de boekhouding te regelen. Verder krijgt het project op onze website een projectpagina. Hierdoor heeft de initiatiefnemer de kans om zich te focussen op de inhoudelijke vormgeving van het project. De inhoudelijke verantwoording en het budgetbeheer blijft bij de initiatiefnemer, projectleider. In de projectbegroting wordt rekening gehouden met een afgesproken doorberekening van de kostenplaats algemeen van de Ideewinkel. Voor 2021 geldt als minimumbedrag € 100,00.
 7. De Ideewinkel zet haar wervingsactiviteiten voor nieuwe vrijwilligers onverminderd voort. Er wordt contacten onderhouden met de diverse vrijwilligersorganisaties in Leiden, zoals Incluzio en de Universiteit Leiden. Ook hoopt zij dit te bereiken door een duidelijker profilering .

Organisatievorm

De Ideewinkel is een stichting met een bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Voor het Ideecafé en de bij de Ideewinkel aangesloten projecten zijn er projectleiders werkzaam, die wat betreft de inhoudelijke programmering aan de bestuursvergadering kunnen deelnemen. Alle werkzaamheden gebeuren op onbezoldigde basis.

Verwerving inkomsten

De Stichting heeft een ANBI-status, dat wil zeggen is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn aftrekbaar bij de inkomstenbelasting volgens de daartoe geldende regels. De Ideewinkel werft financiële bijdragen van fondsen, de overheid, schenkingen, bijdragen van deelnemers/bezoekers, partners bij projecten en evenementen en alle overige wettelijke toegestane middelen. Daarnaast dragen de bij de Ideewinkel aangesloten projecten bij in de beheerkosten van de Ideewinkel door een jaarlijks vast te stellen procentuele bijdrage van de omzet.

Verantwoording bestedingen

De penningmeester beheert, met behulp van de medewerker boekhouding,  de financiën. Een kascommissie beoordeelt de juistheid hiervan. Deze doet hiervan verslag aan het bestuur. De Ideewinkel publiceert haar jaarlijkse activiteiten en het goedgekeurde financiële jaarverslag op de website.

Kernactiviteit en projecten van de Ideewinkel in 2021

 1. Het Groene Ideecafé

Het Groene Ideecafé is een kernactiviteit van de Ideewinkel. Het is dé ontmoetingsplek voor instanties en burgers met duurzame vragen, ideeën en initiatieven in Leiden en de regio. Behalve een ontmoetingsplek is het een inspirerend platform. De werkgroep van het Groene Ideecafé bereidt de bijeenkomsten voor. Maandelijks wordt er een avondbijeenkomst met presentatie(s), een documentaire of film met aansluitend debat, brainstorm of discussie georganiseerd. Op verzoek en in overleg en samenwerking met initiatiefnemers worden tevens brainstormsessies georganiseerd over hoe duurzame initiatieven te realiseren.

Voorbeelden van onderwerpen die (in 2020) aan bod zijn gekomen: De Leidse Plastic Keten!; Leiden4GlobalGoals (2x); Jaar van het Dak (2x); Voedselsysteem in de Stad; téGOEDbonnen voor energiemaatregelen in vooroorlogse woningen in Leiden en de Leidse Donut Coalitie.

2021 is gestart met een online Ideecafé over het Jaar van de Tuin gevolgd door een Webinar met de Leidse Donut Coalitie over bomen in de Stad. Zodra het weer mogelijk is zullen de bijeenkomsten in Scheltema weer worden hervat met een serie van 5 bijeenkomsten over de Energietransitie, waarbij achtereenvolgens aandacht wordt besteed aan lokale energie-initiatieven in Leiden, Klimaatadaptatie en biodiversiteit, Circulaire economie, Duurzame Mobiliteit, de Regionale Energie Strategie en/of Energie Armoede (met hulp van de Subsidie Lokale Energie-Initiatieven Leiden en de Goed-wijkambassadeurs). Deze bijeenkomsten zijn ook via Live streaming bij te wonen en terug te zien via het YouTube kanaal Groene Ideecafé. Daarnaast is er nog ruimte voor onderwerpen als Filosofie van zeven generaties en de Omgevingsvisie/-wet.

Waar: Scheltema, Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden (wegens de coronacrisis in de meeste gevallen online)
Wanneer: Elke derde maandagavond van de maand (op onvoorziene omstandigheden en vakanties na)
Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Toegang: Gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom

 1. Vrij Groen (www.vrijgroen.info)

De biodiversiteitstuin Vrij Groen is bij Kunstweide Ommenabij, Ommedijkseweg 30 in Leiden.   Tuiniers en bezoekers kunnen zien, proeven, ruiken en meemaken wat je kunt doen met eetbaar en natuurvriendelijk groen in de stad en gebruik van oud en herbruikbaar materiaal op de tuin. Een bekende activiteit van VrijGroen is het Kerstbomenasiel. Het project is voortgekomen uit een bijeenkomst van het Groene Ideecafé.

 1. Ontdek natuur in jouw buurt (www.ontdeknatuurleiden.nl)

De werkgroep is een samenwerking van IVN, KNNV en Naturalis en brengt vrijwilligers en wetenschappers bij elkaar om deelname aan natuuronderzoek met ‘Citizen Science’ te stimuleren en te ondersteunen in de Leidse regio. De meest voorkomende activiteiten van de werkgroep zijn online en veldworkshops betreffende het monitoren van biodiversiteit. Het verzamelen van gegevens over het effect van groene duurzame initiatieven op biodiversiteit heeft een maatschappelijk belang.  Voor de voorgenomen activiteiten in 2021 zie hier

 1. Filosofie van de duurzaamheid

‘Filosofie van de duurzaamheid’ is een project van de Ideewinkel. De deelnemers bespreken aan de hand van (filosofische) boeken de verschillende facetten van het begrip duurzaamheid en natuur. Filosofie van de duurzaamheid bestaat sinds 2015. De huidige groep met ca. 7deelnemers bestaat al enige jaren. Zodra de coronamaatregelen het weer toestaan gaat de groep weer starten. De groep komt om de zes weken bijeen. Als er genoeg interesse is kan er een nieuwe groep gevormd worden. Deelnemers betalen zelf hun boeken en de bijeenkomsten zijn bij deelnemers thuis. Er zijn geen betaalde krachten. Voor het publiceren van informatie over het project op de website van de Ideewinkel betalen de deelnemers indien mogelijk € 15,00 per persoon per jaar aan de stichting Ideewinkel.

Heb je interesse om deel te nemen, stuur dan een mail naar info@ideewinkel.nl o.v.v. deelname Filosofie van de duurzaamheid.

 1. Voedselbos Okkerheide (https://okkerheide.nl/)

Aan de rand van de Merenwijk in Leiden groeit sinds 2017 een weelderig voedselbos. Een voedselbos is een door mensen ontworpen bos vol met vaste eetbare planten, struiken en bomen, dat zich kan ontwikkelen volgens de ecologische principes van een natuurlijk bos. Voor, door en met wijkgenoten. Deelnemers verbouwen hier samen gewassen door mee te bewegen met de kracht van de natuur. Dat kost minimale energie en levert een rijke natuur en oogst op voor de wijk!

In 2021 krijgt het voedselbos Okkerheide een groei-impuls. Groei, niet alleen in beplanting, maar vooral ook in de betrokkenheid van mensen uit de omgeving. Dankzij een bijdrage van het Druckerfonds en Fonds 1818 organiseert Okkerheide het komende jaar verschillende activiteiten om mens en natuur – en mensen onderling – dichter bij elkaar te brengen.

Bijna iedere maand wordt er samen gewerkt en geoogst. Er komen nieuwe planten voor meer diversiteit en gelaagdheid in het bos, die geduid gaan worden met informatiekaarten. Er zijn plannen om paddenstoelen te gaan kweken. Kinderen kunnen dieren bestuderen en fruitbomen volgen met een logboekje. Creatievelingen kunnen onder begeleiding komen schilderen, tekenen of fotograferen. Verder verzorgt Okkerheide programma’s voor scholieren, ouderen en mensen met een beperking.